Masz pytania? Zadzwoń: 531 692 541

I. Organizujący szkolenia

Szkolenia organizuje Akademia Supertrainer

II. Szkolenia

Akademia SuperTrainer organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki na konto podane w formularzu rejestracyjnym. Wysokość zaliczki określona jest w szczegółowym opisie szkolenia.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Akademii SuperTrainer mailowo. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data przesłania maila z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy) zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki lub opłaty za szkolenie w całości. W przypadku otrzymania przez Akademię SuperTrainer oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, zamawiającemu nie przysługuje zwrot zaliczki. W przypadku gdy zamawiający dokona płatności pełnej kwoty za szkolenie i zgłosi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie krótszym niż 14 dni roboczych, ale nie krótszym niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia zamawiającemu przysługuje zwrot pomniejszony o kwotę zaliczki. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Akademia SuperTrainer zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.

V. Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez Akademię SuperTrainer, według wyboru Zamawiającego, Akademia zwróci wpłaconą kwotę w całości w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia zmiany terminu na stronie internetowej lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Akademia SuperTrainer zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

VI. Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania i posiłków chyba, że tak określa opis szczegółów szkolenia. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Akademię SuperTrainer do świadczenia usług w terminie do 10 dni roboczych od rejestracji na szkolenie, uiszcza zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości określonej dla danego szkolenia. Pozostałą część wynagrodzenia uiszcza najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Istnieje również możliwość płatności w ratach za szkolenie. Zasady płatności w ratach będą indywidualnie ustalane z Zamawiającym. Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Akademię SuperTrainer do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

VII. Rabaty

Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia. W przypadku szkoleń dedykowanych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

VIII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Akademia SuperTrainer nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Akademią SuperTraier.

IX. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia dostępne w Akademii SuperTrainer są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

X. Reklamacje

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie mailowej do Akademii Super Trainer najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.